1. MEE FEIER 2018 - MERCI
Gaalgebierg 20180501

1. MEE FEIER 2018 - MERCI

Mir konnten dëst Joer nees flott Momenter zesumme verbrengen bei eiser 1. Mee Feier.
All bedeelegten wollten mir Merci soen dat se dësen Dag erméiglecht hunn !

Merci Loïc Juchem fir de Reportage op RTL !

http://radio.rtl.lu/emissiounen/reportage/2271153.html/2271153.html